Sophia's Innovate Academy

Financial Freedom

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic.

Money

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic.

The Land of Wealth

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic.

OUR SERVICES

เรามีทุกอย่างสำหรับความต้องการที่คุณต้องการเป็น Traders or Investors อย่างมืออาชีพ

อาจารย์ผู้อบรมมีความรู้อย่างแท้จริง

อาจารย์ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลาย โดยจบการศึกษาสาขาการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา

นโยบายหลักของสถาบันคือ เน้นให้ความรู้แบบ 360 องศา ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบทุกมุมมองเรื่องการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

สถาบันมีการให้ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ให้เห็นถึงโอกาสต่างๆในทุกๆตลาดการลงทุน และให้ความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการเงินก่อนที่จะลงทุนจริง

เน้นสิ่งที่ทำได้จริง ไม่เพ้อฝัน

รูปแบบการลงทุนของสถาบันเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และในหลักการของสถิติ ความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้

Call Center คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา

สถาบันมีการให้คำปรึกษารายบุคคล (คลีนิคการเงิน) ตามวันและเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการเข้า รับการปรึกษาทั้งในด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

สามารถฝึกอบรมทบทวนได้ไม่จำกัด

ผู้ที่ฝึกอบรมในหลักสูตรการลงทุนต่างๆ ของทางสถาบัน สามารถกลับเข้ามาเรียนรู้ และฝึกฝนในหลักสูตรเดียวกันนั้นได้ตลอดเวลา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถาบัน เพื่อเพิ่มเติมในสิ่งที่ตามไม่ทัน หรือข้อมูลการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ABOUT US

ครอบคลุม สินทรัพย์การลงทุน ทุกกลุ่ม ทุกมุมในตลาดทั่วโลก พร้อมด้วยโปรแกรม eTrading Online ระดับโลก เราเป็นสถาบันให้ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุน เพื่อพัฒนาด้านการเงินการลงทุนอย่างชาญฉลาด นำเครื่องมือทางการเงินและเทคโนโลยีมาเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และนักลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน อีกทั้งยังพัฒนานักลงทุนให้เป็นนักลงทุนมืออาชีพ นำมาซึ่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะมาถึงอันใกล้นี้

จึงได้จัดตั้ง Sophia's Innovate Academy ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำข้อมูลที่ผ่านการศึกษา ทดลองปฏิบัติที่ดี ที่ถูกต้องมาแล้ว และสามารถใช้ได้จริง มาจัดให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม ให้เข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้ โดยเน้นแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมที่จะพลิกแพลง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์จริง ในทุกสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

Courses

Technical Analysis

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

หลักสูตรเทรด Tfex & DW

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

หลักสูตร Global Market: Stocks ,Options & ETFs รุ่นที่ 12/2018

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Certified Teachers

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

ดร.วริทธิ์สิริ วรจรัสสิริโชติ

ประธานกรรมการ Sophia's Innovate Academy

Recent Blog

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

บรรยากาศเข้าเรียน หลักสูตร Global Market, Stocks, Options & ETFs รุ่นที่ 5

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

บรรยากาศเข้าเรียน หลักสูตร Global Market, Stocks, Options & ETFs รุ่นที่ 4

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.