About Us

Sophia Innovate Academy

ครอบคลุม สินทรัพย์การลงทุน ทุกกลุ่ม ทุกมุมในตลาดทั่วโลก พร้อมด้วยโปรแกรม eTrading Online ระดับโลก เราเป็นสถาบันให้ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุน เพื่อพัฒนาด้านการเงินการลงทุนอย่างชาญฉลาด นำเครื่องมือทางการเงินและเทคโนโลยีมาเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และนักลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน อีกทั้งยังพัฒนานักลงทุนให้เป็นนักลงทุนมืออาชีพ นำมาซึ่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะมาถึงอันใกล้นี้ จึงได้จัดตั้ง Sophia's Innovate Academy ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำข้อมูลที่ผ่านการศึกษา ทดลองปฏิบัติที่ดี ที่ถูกต้องมาแล้ว และสามารถใช้ได้จริง มาจัดให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม ให้เข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้ โดยเน้นแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมที่จะพลิกแพลง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์จริง ในทุกสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ในส่วนของรูปแบบของการให้ความรู้ คือ ฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปและนักลงทุนที่มีความสนใจ ต้องการความเป็นอิสระ ทางการเงิน การงาน เวลา ความคิด ตลอดจนความมั่นคง มั่งคั่งทางการเงินอย่างชาญฉลาด

A Leader of Investment Learning

Sophia's Innovate Academy เราเป็นองค์กรธุรกิจยุคใหม่ เน้นการบริหารงานโดยคำนึงถึง "จริยธรรมในการทำธุรกิจ" รับผิดชอบต่อผู้เรียน และผู้ที่เข้ารับการอบรม ด้วยการผลิตเนื้อหาวิชาการ ที่ถูกต้อง ที่ดี มีคุณภาพ และเปิดเผยให้ความจริงทุกแง่มุมในการลงทุนอย่างถูกต้อง ปฏิบัติต่อผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนทีมงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส พร้อมให้สาธารณชนตรวจสอบได้ ดังนั้น Sophia's Innovate Academy จึงดำเนินและยึดถือเป็นหลักในการนำมาบริหารงาน ที่จะให้ความรู้ถึงข้อเท็จจริง 360 องศา ทุกแง่มุมเรื่องการลงทุนต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ท้ายที่สุด การลงทุนทุกชนิดย่อมมีความเสี่ยงจากเหตุปัจจัยในหลายๆด้าน นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจเรื่องการลงทุนทุกท่าน ควรคำนึงถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนให้มาก เพื่อเป็นเครื่องมือ เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยในหลายๆด้านลงได้ ขอให้ทุกท่านโชคดี และประสบความสำเร็จในการลงทุน มีผลกำไรดังที่พึงปรารถนาไว้ทุกประการ